W3Lessons.com Encrypt Decrypt Function

w3_ecnode('W3Lessons.com Two Way Encryption and Decryption Function')

cmZ3V0RGWUR0b296MUhEV0FMb3ZtRldzLzJtaXN2UThCUWE4Z2RyYm1JTngwOFBWbjduY1Jrc2h4RzFtOFZNZ0dPRXR6ZzhIcFBtTmZpT0tGWDV4UkE9PQ==

w4_deocde('cmZ3V0RGWUR0b296MUhEV0FMb3ZtRldzLzJtaXN2UThCUWE4Z2RyYm1JTngwOFBWbjduY1Jrc2h4RzFtOFZNZ0dPRXR6ZzhIcFBtTmZpT0tGWDV4UkE9PQ==')

W3Lessons.com Two Way Encryption and Decryption Function